General Questions

Mystore.no-related questions4

Hvor finner jeg Mystore.no Client ID, Secret og Authorization Code?

Click here for the English version

For å kunne migrere data til Mystore.no trenger du API-detaljene for din butikk: Client ID, Client Secret og Authorization Code. Følg denne stegvise manualen for å få til dette:

  1. For å komme i gang, gå til Mystore API.
image02-2-e1489073365132
  1. Skriv først inn nettbutikknavnet ditt under “Butikk”. Dette er samme som du skrev inn i onlineregistreringen.
   Videre skriver du inn samme detaljene som du bruker for å logge inn i ditt Mystore.no Kontrollpanel. Epostadresse og Passord. Videre klikk på 'Logg Inn'.
  2. I seksjonen “OAuth Clients” velg “Create New Client”.
image06-2-e1489073184855
  1. I feltet “Name” skriv inn “Сart2Сart” og lim inn følgende link inn i feltet “Redirect URL”: https://app.shopping-cart-migration.com/migrations/wizard
image05-1-e1489073234473
  1. Etter at du har opprettet “new client”, kopier Client ID og Secret og lim dette inn i de samsvarende feltene i Cart2Cart Migration Wizard.
image03-2-e1489073302641
  1. Etter du har fylt inn Client ID og Client Secret fields, klikk på “Grant Access”. Dette vil sende deg tilbake til Mystore API igjen. Om du blir bedt om det, logg inn igjen med Store Name, Email og Password. Klikk så “Logg Inn”.
mystore.no_
  1. Klikk på “Authorize” for å gi Сart2Сart tilgang til din Mystore.no-nettbutikk.
image04-2
  1. Etter autoriseringen vil du sendes til Migration Wizard med en Authorization Code ferdigutfylt i dette feltet. Nå når alle API-detaljene er på plass er du klar for å velge entiteter ved å klikke på Choose Entities.
image01-2
More info
Hva må tas hensyn til ved en migrasjon til Mystore.no?

Click here for the English version

En Cart2Cart migrasjon til Mystore.no må hensyntas med følgende punkter:

  1. Hvis feltene First Name, Last Name eller City fields under “Customer address” er tomme vil migrasjonen fylle inn “N/A” (Not available).
  2. Feltene First name, Last name, City og Country i “Order Address” og “Order Customer Info” er obligatoriske. Om disse er tomme etter migrasjonen vil disse bli autoutfylt etter standarder i Mystore.no:

 

 •  

 

   • First name — N/A

 

 •  

 

   • Last name — N/A

 

 •  

 

   • City — City

 

 •  

 

  • Country — Sweden
 1. Alle Products som ikke er lagt i en Product Category i din nåværende nettbutikk, vil automatisk bli lagt i en hidden Category i din Mystore.no-nettbutikk. Det vil da bli en manuell jobb for nettbutikkeier å sortere disse til riktig kategori.
 2. Før migrasjonen til Mystore.no bør man sjekke at Reviews er linket med både Product og Customer entities. Hvis ikke vil importen hoppe over denne.
 3. Orders som ikke er linket med en kunde vil også hoppes over. Dette kan være tilfellet hvis noen har handlet som gjest eller kundekortet er slettet.
 4. “Clear current data on Target Store before Migration”. Dette ekstravalget kan ta lengre tid å utføre i en migrasjon til Mystore.no enn i gjennomsnittlige nettbutikker.
 5. Siden det ikke er kategoriinfo i Mystore.no sine URLer kan det hende at noen URLer blir duplisert. I disse tilfellene vil det legges til et 1-tall eller 2-tall sist i URLene.

Eksempel:

Følgende to produkt-URLer eksisterer i din nåværende butikk:
http://www.source-store.com/men-belts/belt-armani
http://www.source-store.com/women-belts/belt-armani

Migrasjonen til Mystore.no vil se på disse som duplikater i og med at de vil se slik ut i Mystore.no:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani

For å unngå duplikater vil det legges til tall på slutten av én av URLene:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani-1

More info
What are Mystore.no migration peculiarities?

Click here for Norwegian version

Mystore.no migration has some peculiarities you should be aware of. Please get acquainted with the list below:

1. If in “Customer address” First Name, Last Name or City fields are empty, after the migration to Mystore.no they will be filled in as “N/A”.

2. First name, Last name, City, Country fields are obligatory to be filled in in “Order Address” and “Order Customer Info”. If they are empty, after the migration to Mystore.no they will be auto filled in accordance to default Mystore.no settings:

 • First name — N/A
 • Last name — N/A
 • City — City
 • Country — Sweden

3. All Products that aren't assigned to any Product Category on your Source Cart, will be assigned to an automatically created hidden Category in your Mystore.no store.

4. Before Mystore.no import, check if your Reviews are associated both with Product and Customer entities. If not, such Reviews will be skipped.

5. Orders that are not associated with any customer will be skipped. This may happen if an order was placed by a guest or the customer was deleted.

6. “Clear current data on Target Store before Migration” additional option might take more time to perform during Mystore.no import than on average.

7. Since there’s no category path in Mystore.no URL structure, some URLs after migration might be duplicated. In this case, a suffix will be added e.g. -1, -2, etc.

Example:

There’s two following product URLs in your Source Cart:
http://www.source-store.com/men-belts/belt-armani
http://www.source-store.com/women-belts/belt-armani

After migration to Mystore.no, those URLs will be considered as duplicated, since they both will be:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani

To avoid duplicates, number suffixes to URL structures will be added e.g.:
http://www.source-store.com/belt-armani
http://www.source-store.com/belt-armani-1

More info
Where can I get Mystore.no Client ID, Secret and Authorization Code?

Click here for Norwegian version

In order to enable data migration to Mystore.no, you will need to provide API Details for your store i.e. Client ID, Client Secret and Authorization Code. Follow this step-by-step tutorial to learn how to get this information on your own.

 1. In order to start, go to Mystore API.
  mystore-api-logg-inn-shopping-cart-migration
 2. Firstly, provide your Store Name(Butikk)- the one you entered during online store registration.
 3. Then, enter your Mystore.no credentials you use to login store's admin panel: the Admin email (Epostadresse) and Admin password (Passord). Click 'Logg Inn'.

 4. In section “OAuth Clients” choose “Create New Client”.
 5. mystoreno-create-new-client-api-details

 6. In the field “Name” type “Сart2Сart” and paste the following link to Redirect URL field: https://app.shopping-cart-migration.com/migrations/wizard
 7. name-redirect-url-create-client-api-details-mystore

 8. After creating the new client, copy the Client ID and the Secret and paste them to the corresponding fields in Cart2Cart Migration Wizard.
 9. client-id-api-details-mystore-shopping-cart-migration
 10. After filling in Client ID and Client Secret fields, click “Grant Access” and you will be redirected to Mystore API again. If required, provide your Store Name, Email and Password again. Then click “Logg Inn”.
 11. mystore-no-migration

 12. Click “Authorize” to permit Сart2Сart to access your Mystore.no store.
 13. image04
 14. After authorizing, you’ll be redirected to Migration Wizard with the Authorization Code field filled in automatically. Now, when all the needed API info is provided, you're ready to proceed with entities selection by clicking Choose Entities.
grant-access-shopping-cart-migration-choose-entities
More info

Just set up the migration and choose the entities to move – the service will do the rest.

Try It Free

Delegate the job to the highly-skilled migration experts and get the job done.

Choose Package
Stop war in Ukraine